Политика за лични данни

FELIS REIGN осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

FELIS REIGN събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

 *   Ваше изрично получено съгласие като клиент;

 *   на изпълнение на задълженията на FELIS REIGN по договор с Вас;

 *   законово задължение, което се прилага спрямо FELIS REIGN;

 *   за целите на легитимни интереси на FELIS REIGN или на трета страна.

FELIS REIGN събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

FELIS REIGN спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

 *   Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 *   Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;

 *   Точност и актуалност на данните;

 *   Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

 *   Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

FELIS REIGN може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

FELIS REIGN извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

 *   създаване на профил за използване на услугата – с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

 *   обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

 *   обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

FELIS REIGN обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

FELIS REIGN не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни и философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

FELIS REIGN съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което FELIS REIGN полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

FELIS REIGN Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

FELIS REIGN може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от FELIS REIGN потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

FELIS REIGN Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от FELIS REIGN да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола: https://www.felisreignbeauty.com/login.html

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от FELIS REIGN изтриване на свързаните с Вас лични данни, а FELIS REIGN има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

 *   личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

 *   Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

 *   личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

 *   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

Можете да поискате изтриване на Вашите данни на имейл адрес dataprotection@felisreignbeauty.com или чрез попълването на следния Формуляр.

FELIS REIGN не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

 *   за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо FELIS REIGN;

 *   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 *   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от FELIS REIGN да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

 *   обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 *   FELIS REIGN не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 *   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на FELIS REIGN да провери точността на личните данни;

 *   възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на FELIS REIGN имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с FELIS REIGN, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред FELIS REIGN:

 *   да поискате от FELIS REIGN да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

 *   да поискате от FELIS REIGN пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от FELIS REIGN, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

  • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
  • обработването на данни за целите на профилиране.

FELIS REIGN прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако FELIS REIGN установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

FELIS REIGN не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

FELIS REIGN може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

FELIS REIGN не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от FELIS REIGN. Тя не важи за линковете към други уеб сайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, FELIS REIGN може да предостави данните на доверени партньори,

 

които работят по възлагане от страна на FELIS REIGN въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност FELIS REIGN да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате FELIS REIGN да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие ТУК.

 

Мерки за сигурност и защита

FELIS REIGN предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

FELIS REIGN използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

FELIS REIGN е в процес на техническа разработка, която ще позволява анонимизиране на личните данни. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно  с надпис GDPR-ДД-ММ-ГГГГ.

 

 

 

Контакти  в FELIS REIGN:

Електронна поща: dataprotection@felisreignbeauty.com

Телефон: +(359) 888 666 139

Форма за контакт: Лични Данни

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да използвате сайта OPC 

Copyright © 2019 FelisReignBeauty.com  | All rights reserved   

Пазарска количка